You are currently viewing สำนักจัดกิจกรรม Big Cleaning Day and Green University

สำนักจัดกิจกรรม Big Cleaning Day and Green University

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day and Green University” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การทำงานเป็นทีมร่วมกัน โดยภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางการดำเนินงาน Green University ของมหาวิทยาลัยและการมีส่วนร่วมของส่วนงาน” ณ ห้องประชุม 302 และภาคบ่ายเป็นการร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส โดยรอบบริเวณสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และให้บุคลากรทำความสะอาดพื้นที่ทำงานของตนเอง.

นงค์ลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ