You are currently viewing ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์ บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) ประจำปี 2563 จาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

เครดิตภาพ: นายสมเกษ จันทร์นาม