You are currently viewing วันที่ 18 พฤษภาคม สำนักฯจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

วันที่ 18 พฤษภาคม สำนักฯจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

⛳️ITED เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 🇹🇭🇩🇪 จัดการประชุมออนไลน์ ในการชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างความเข้าในแนวทางการดำเนินงาน และผลผลิตของกิจกรรม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ในการออกแบบสื่อดิจิทัลแก่บุคลากรสายวิชาการ ผ่านการให้คำปรึกษาในการออกแบบสื่อดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจะเกิดการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 🎯

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว