You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมการติดตามวิถีหน่วยงาน และการฝึกสติในการประชุม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) ให้แก่ผู้บริหาร และคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข จำนวน 15 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลพินทุ์ เชิดผล : วิทยากร และนางหฤทัย สุขยิ่ง : ผู้ช่วยวิทยากร

ซึ่งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ