You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่
นางวัลยา : ดาทุมมา (ยุ้ย)
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ตำแหน่ง : บุคลากร
สังกัด : สำนักงานผู้อำนวยการ
เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 เมษายน 2565