You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ สำนักงานอธิการบดี มจพ.

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ