You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมบุคลากร และนายพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมมอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ