You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน” ในรูปแบบปกติ และออนไลน์ ให้แก่บุคลากรภายในสำนัก

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน” ในรูปแบบปกติ และออนไลน์ ให้แก่บุคลากรภายในสำนัก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 : 08.45 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน” ในรูปแบบปกติ และออนไลน์ ให้แก่บุคลากร สพท. ณ ห้องประชุม 302 สพท.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ