You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 : 09.00 – 14.00 น. บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ ประเภทผู้แทนส่วนงาน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และกองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ