You are currently viewing พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน แก่มูลนิธิพระดาบส

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคศึกษา ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กับ มูลนิธิพระดาบส โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ในโอกาสนี้ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจาก มจพ. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการภายใต้ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ได้จัดมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน แก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภาพ: นายประสิทธิชัย มั่งมี
เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ