You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างงาน สร้างสุข เพื่อความสำเร็จขององค์กร
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างงาน สร้างสุข เพื่อความสำเร็จขององค์กร

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างงาน สร้างสุข เพื่อความสำเร็จขององค์กร” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 63 คน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301, 302, 310 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และเพิ่มศักยภาพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข (งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ประสิทธิชัย มั่งมี – ภาพ