You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับฟังการเสวนาสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับฟังการเสวนาสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับฟังการเสวนาสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมฟังการเสวนาและตอบข้อซักถามในโครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ. ประจำปี 2562 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 โดยมี รองศาสตราจารย์อุดม  จีนประดับ ประธานกรรมการอำนวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ภาพ