You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการดำเนินโครงการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. นำโดย ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ จำนวน 6 คน

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ  พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเปิดการตรวจ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ