You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “เกษมสันต์ วันเกษียณ” เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุครบ 60 ปี จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา คือ
1) นายสุรพล โฉมฉายแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพและพัฒนานวัตกรรม
2) นายอดิศักดิ์ แก้วใส ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
3) นางทานตวรรณ เต็กชื่น ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ – ภาพ