You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส

 

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ มอบสื่อการเรียนการสอนตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 ให้แก่โรงเรียนพระดาบส โดยมี ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส และคณะ เป็นผู้รับมอบฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพระดาบส ท่าวาสุกรี

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ประสิทธิชัย  มั่งมี – ภาพ