You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปี 2563- 2564” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301, 302, 310 และวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้แก่บุคลากรสำนัก ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ บรรยายเรื่อง “ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงสร้างใหม่ของสำนัก” / เสวนา “การวางแผนยุทธศาสตร์งานบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมี นางนันทนา  เฉลยจรรยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ถ่ายทอด “การปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปี 2563-2564 ของสำนัก” และนำเสนอผลการระดมสมองของแต่ละฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ภาพ