You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์

ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เป็นผู้แทนในการมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 1,227 ฉบับ ซึ่งรวบรวมจากบุคลากร นักศึกษา และร้านค้า ใน มจพ. เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการทางสายตา สำหรับนำไปจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ โดยมี นางมุกดา  พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเบรลล์ และนางอนัญญา  แม้นชล เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษรเบรลล์ เป็นผู้รับมอบปฏิทินดังกล่าว เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

 

 

 

 

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ