You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศักยภาพการดำเนินงานของสำนักเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13” ให้แก่บุคลากรทั้งสำนัก จำนวน 59 คน วันที่ 4 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และนางนันทนา เฉลยจรรยา หัวหน้างานนโยบายและแผน เป็นวิทยากร

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ