You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ ให้แก่ครู อาจารย์โรงเรียนพระดาบส จำนวน 25 คน นำโดย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก  สายแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานเปิด-ปิดการอบรมฯ และมี ดร.จินตนา  ถ้ำแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา เป็นวิทยากร.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ภาพ