You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม  “ITED KM Day” 2021

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “ITED KM Day” 2021

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “ITED KM Day 2021”  ในรูปแบบออนไลน์ (line & facebook) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมเป็นการนำเสนอองค์ความรู้ (KM) จากผู้แทนฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน จำนวน 11 เรื่อง

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ