You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยนางมุทิตา  นครินทร์ หัวหน้างานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือจำนวน 60 เล่ม และกล่องใส่วารสาร จำนวน 46 กล่อง ซึ่งรวบรวมจากบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี สังกัด กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ตามโครงการปันความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
งานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด – ภาพ