You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จำนวน 1 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน จากนั้นผู้แทนบุคลากรสำนัก นำโดย นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) ถวายสังฆทาน เครื่องไทยธรรม และมอบข้าวสารเพื่อให้วัดนำใส่ตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติในการแจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ สำนักได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว