You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรทั้งสำนัก จำนวน 57 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการบรรยายพิเศษ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ#สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ