You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2565 ให้แก่บุคลากร สพท.จำนวน 10 คน โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมีบุคลากร สพท. คือ น.ส.นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ นางรินทร์ลภัส ธรทรัพย์วรากร และนายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมจัดผ่านโปรแกรม ZOOM และจัด ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เครดิตภาพ: งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สพท.