You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office)  ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มีนาคม 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom หัวข้อที่ประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และเรื่องแบบประเมินตนเอง ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว