You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับกระบวนทัศน์” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 21 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับกระบวนทัศน์” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 21 มีนาคม 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับกระบวนทัศน์” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ให้แก่บุคลากรสำนัก ระหว่างเวลา 13.00 -16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว