You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เกณฑ์ EdPEx” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom วันที่ 23 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เกณฑ์ EdPEx” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom วันที่ 23 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เกณฑ์ EdPEx” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ให้แก่บุคลากรสำนัก ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว