You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 25 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)”
ให้แก่บุคลากรสำนัก ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว