You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “ติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “ติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “ติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2565 ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 10 คน ผ่านโปรแกรม zoom โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และขอรับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเขียนโครงร่างวิจัย และ/หรือการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน 1) น.ส.นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ 2) นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร และ 3) นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย

ภาพ: งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ITED

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว