You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) ในวันที่ 7 กันยายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) ในวันที่ 7 กันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร ให้แก่บุคลากรสำนัก

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 8 อาคาร 44 (อาคารปฏิบัติการและประลองรวม) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลพินทุ์ เชิดผล : วิทยากร และนางหฤทัย สุขยิ่ง : ผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ