You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และหัวหน้างาน จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ ภักดีวานิช ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์จัดทำแผนและงบประมาณ และนางสาวฐิติพร ตันติศรียานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจพ. เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ