You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เป็นผู้แทนในการมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 1,055 ฉบับ ซึ่งรวบรวมจากบุคลากร นักศึกษา และร้านค้า ใน มจพ. เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการทางสายตา สำหรับนำไปจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ โดยมี นางมุกดา พรมรังฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายผลิตหนังสือเบรลล์ เป็นผู้รับมอบปฏิทินดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ภาพ