You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น” ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 29 คน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น” ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 29 คน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น” ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 29 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สพท. โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ สพท. เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ และนางสุธาสืนี บุญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง มจพ. เป็นวิทยากร

ภาพ: นายประสิทธิชัย มั่งมี

ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ