You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 57 คน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 57 คน

วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานผู้อำนวยการ ให้แก่บุคลากร สพท. จำนวน 57 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 302 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ในสำนักงานผู้อำนวยการ

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ