You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบหนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบหนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ นางนันทนา เฉลยจรรยา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร รับมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี มจพ. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติและเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะ จำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ภาพ/ข่าว