You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 31 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับวิทยากร รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการได้จริง  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมี นางนันทนา  เฉลยจรรยา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ภาพ/ข่าว