You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรรมการ และ
นางบุญเรือน เจนธัญกรณ์ – บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ITED ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับส่วนงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ประสิทธิชัย  มั่งมี – ภาพ