You are currently viewing บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา