You are currently viewing แนะนำบุคลากรใหม่
new-employee

แนะนำบุคลากรใหม่

        สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน 3 คน โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ดังนี้

ดร.ปิยลักษณ์

ชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
การศึกษา

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ
ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
การศึกษา

นายธีรรัฐ บุญธรรม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

ชื่อ-ชื่อสกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
การศึกษา

นายนพโชติ นิโรจน์สุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

วันเริ่มปฏิบัติงาน       1 กันยายน 2563

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ