You are currently viewing แนะนำบุคลากรใหม่lสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แนะนำบุคลากรใหม่lสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แนะนำบุคลากรใหม่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
สังกัด
การศึกษา

วันเริ่มปฏิบัติงาน

นายจักรพรรดิ์    มีเหลือ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่ายบริการวิชาการ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1 กุมภาพันธ์ 2562

นงษ์ลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ -ข่าว/ภาพ