You are currently viewing แนะนำผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

(วาระการดำรงตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2564 – 24 พฤศจิกายน 2568)

การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

การทำงาน : – รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มจพ.
– รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ