You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.45 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ประสิทธิชัย มั่งมี – ภาพ