ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561
ประกวด "นางนพมาศ" ประเภทบุคลากร ในงานสืบสานประเพณี "ลอยกระทงประดู่แดง มจพ." ประจำปี 2561

ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด "นางนพมาศ" ประเภทบุคลากรในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561

Continue Reading ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560