สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 19 มิถุนายน 2562

Continue Reading

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบหนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ.

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร รับมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี มจพ. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติและเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Continue Reading
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

Continue Reading

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

Continue Reading
Close Menu