สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยนางมุทิตา  นครินทร์ หัวหน้างานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือจำนวน 60 เล่ม และกล่องใส่วารสาร จำนวน 46 กล่อง ซึ่งรวบรวมจากบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี สังกัด กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ตามโครงการปันความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าวงานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

Continue Reading การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา           โดยมี นายประวี  วงสา Senior PHP Developer บริษัท เอ ดับเบิลยู พี…

Continue Reading จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ ให้แก่ครู อาจารย์โรงเรียนพระดาบส จำนวน 25 คน นำโดย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนเทคนิคการสอนวิชาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ศักยภาพการดำเนินงานของสำนักเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มจพ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13” ให้แก่บุคลากรทั้งสำนัก จำนวน 59 คน วันที่ 4 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 1/2564

Continue Reading การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.45 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ นำผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 9 คน ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา (2 เมษายน…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564
งานสงกรานต์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Reading กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564