ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่คือ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร รวม 3 คน ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ "Blood Hero" ปี 2 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย วงศ์สว่าง นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) วันที่ 30 กันยายน 2564 : 09.00-16.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) เพื่อการรับรองใหม่ (Re-assessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในรูปแบบ Online Meeting ผ่าน Zoom นงลักษณ์…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

วันที่ 23 กันยายน 2564 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี จำนวน 2 ราย1) นางสาวแสงดาว เทียมทันฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ2) นายศรมัลก์ อมรหิรัญฝ่ายสื่อการเรียนการสอนณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรูปแบบ online โดยการจัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จำนวน 1 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน จากนั้นผู้แทนบุคลากรสำนัก นำโดย นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 โดยวันที่ 16 สิงหาคม เปิดการตรวจติดตามผ่านระบบออนไลน์ และกำหนดปิดการตรวจฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยนางมุทิตา  นครินทร์ หัวหน้างานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือจำนวน 60 เล่ม และกล่องใส่วารสาร จำนวน 46 กล่อง ซึ่งรวบรวมจากบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี สังกัด กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ตามโครงการปันความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าวงานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

Continue Reading การจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา           โดยมี นายประวี  วงสา Senior PHP Developer บริษัท เอ ดับเบิลยู พี…

Continue Reading จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”