Read more about the article บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณศรัทธาพล จินชัย หัวหน้าทีมโครงการการศึกษา ผู้จัดการลูกค้าหลัก ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 เวลา 10.00…

Continue Readingบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ
Read more about the article สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

Continue Readingสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

แนะนำผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (วาระการดำรงตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2564 - 24 พฤศจิกายน 2568) การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การทำงาน : - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. - รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. นงลักษณ์ …

Continue Readingแนะนำผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา