ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

วันที่ 17 และวันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Readingผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

วันที่ 14 มกราคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)" ให้แก่บุคลากรทั้งสำนัก จำนวน 57 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการบรรยายพิเศษ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ#สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการปฏิบัติตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ 2 คน (วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี : 25 พ.ย.64 -24 พ.ย.66)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.64 ได้มีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ 2 คน (วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี : 25 พ.ย.64 -24 พ.ย.66)

Continue Readingการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ 2 คน (วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี : 25 พ.ย.64 -24 พ.ย.66)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2565 “ขานรับ ปีขาล เบิกบานใจ”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2565 "ขานรับ ปีขาล เบิกบานใจ" โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน มีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของรางวัล และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา#สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2565 “ขานรับ ปีขาล เบิกบานใจ”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน” ในรูปแบบปกติ และออนไลน์ ให้แก่บุคลากรภายในสำนัก

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 : 08.45 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง "การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน" ในรูปแบบปกติ และออนไลน์ ให้แก่บุคลากร สพท. ณ ห้องประชุม 302 สพท. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน” ในรูปแบบปกติ และออนไลน์ ให้แก่บุคลากรภายในสำนัก
Read more about the article ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่แด่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่แด่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่แด่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. แด่ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีดร.รักนรินทร์ แสนราชรองอธิการบดีฝ่ายการคลังศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนายธีระ ภักดีวานิชผู้อำนวยการกองแผนงาน นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Readingผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่แด่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการกองแผนงาน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสุขภาพแก่ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้อำนวยการกองกฏหมาย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 : 13.20 น. รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสุขภาพ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. - นายประคอง ไชยกิจ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ - นางรุ่งทิพย์ ฮุนตระกูล ผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองกฎหมาย นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ –…

Continue Readingผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าสุขภาพแก่ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์และผู้อำนวยการกองกฏหมาย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้อำนวยการและผู้บริหารสำนัก มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้อำนวยการและผู้บริหารสำนัก มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

Continue Readingผู้อำนวยการและผู้บริหารสำนัก มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรจาก ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ.

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 : 13.00 น. รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรจาก ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ. ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Readingผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรจาก ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ.

คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าพบและขอพรจาก อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าพบและขอพรจาก อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

Continue Readingคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าพบและขอพรจาก อาจารย์สิกานต์ กุญชรจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565