วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2022” ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ITED KM Day 2022" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom โดยนำเสนอ KM จากตัวแทนหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งผลการลงคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกที่ได้รับเลือกไปเสนอผลงาน KM Sharing Day ครั้งที่ 9 มจพ. คือ1) Show&Share…

Continue Readingวันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2022” ในรูปแบบออนไลน์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่นางวัลยา : ดาทุมมา (ยุ้ย)การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ตำแหน่ง : บุคลากรสังกัด : สำนักงานผู้อำนวยการเริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 เมษายน 2565

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง "แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)"ให้แก่บุคลากรสำนัก ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoomโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยากร เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 25 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ทำอักษรเบล

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ทำอักษรเบล

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ทำอักษรเบล

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “Microsoft Learn for Educators” ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 23 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "Microsoft Learn for Educators" ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “Microsoft Learn for Educators” ระหว่าง มจพ. กับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 23 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เกณฑ์ EdPEx” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom วันที่ 23 มีนาคม 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เกณฑ์ EdPEx" ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ให้แก่บุคลากรสำนัก ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ –…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เกณฑ์ EdPEx” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom วันที่ 23 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับกระบวนทัศน์” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 21 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ปรับกระบวนทัศน์" ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 21 มีนาคม 2565

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปรับกระบวนทัศน์” ภายใต้กิจกรรมเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) วันที่ 21 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มีนาคม 2565

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 มีนาคม 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

Continue Readingวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)