วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และ ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนส่วนงาน มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ซึ่งคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก "World RoboCup Rescue 2022" ดังนี้…

Continue Readingวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี

ขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เยอรมัน หัวข้อ"มจพ.ศึกษาวิจัยไทย-เยอรมัน นำนวัตกรรมสู่สากลอย่างยั่งยืน" จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2022 เวลา 9.00 -14.30 น. ตลอดจนชมงานกิจกรรม “การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ “EV Hackathon: Future EV Mobility Creative…

Continue Readingขอเชิญลงทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 160 ปี

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 5ส เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 การตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และนางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายนารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ รวม 5 คน ระหว่างเวลา 13.00 -…

Continue Readingวันที่ 17 สิงหาคม 2565 การตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “ติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม "ติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 29 กรกฎาคม 2565 ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 10 คน ผ่านโปรแกรม zoom โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และขอรับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาเขียนโครงร่างวิจัย และ/หรือการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน 1) น.ส.นฤนาถ…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “ติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น”

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รอบปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รอบปีการศึกษา 2564 ระบบ online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 คน คือ 1) รศ.ดร.เบญญา กสานติกุล ประธานกรรมการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)…

Continue Readingวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รอบปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 14 ชั้น 2 สำนักงานผู้อำนวยการ เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingวันที่ 11 สิงหาคม 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ.

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายในสำนัก”

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายในสำนัก" ให้แก่ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 29 คน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมี นายณพวุฒิ หฤหรรษพงศ์…

Continue Readingวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายในสำนัก”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ. โดย ITED กำหนดตรวจทุกวันจันทร์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 29 ส.ค.65) เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ…

Continue Readingวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ. เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19