สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Cybersecurity Knowledge Sharing” วันที่ 5 กันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "Cybersecurity Knowledge Sharing" ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สพท.โดยมี รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ สพท. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก Prof.Sebastian Turpeinen และ Prof.Trevor Goh…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Cybersecurity Knowledge Sharing” วันที่ 5 กันยายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx วันที่ 2 กันยายน 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx ให้แก่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างเวลา 13.30 -15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx วันที่ 2 กันยายน 2565

พิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - วันที่ 2 กันยายน 2565 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด-พิธีปิด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม zoom เครดิตภาพ : คุณชัยพิพัฒน์…

Continue Readingพิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วันแรกของการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 (ซึ่งกำหนดการตรวจฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565) เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization) เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร และคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข จำนวน 14 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Continue Readingวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization)